top of page
humanit slovakia logo(2).jpg

Náš príbeh

V zákulisí

Tu v Humanit Slovakia sme odhodlaní investovať naše odborné znalosti a zdroje, aby sme ďalej dosahovali naše ciele. Zakladatelia od roku 2008 podporujú členov našej komunity rôznymi spôsobmi a meriame náš úspech nie peňažnou veľkosťou, ale kvalitatívnejšími meraniami, ako je rozsah a účinnosť nášho úsilia.

Práca smerom k lepšiemu zajtrajšku

Cieľom organizácie Humanit n.o. je snaha o čo najväčšiu možnú mieru resocializácie ľudí bez domova odkázaných na pomoc, ktorí už pocítili dôsledky svojej nepriaznivej životnej situácie na vlastnej koži a chcú svoju situáciu zmeniť, no sami to nedokážu a vytvoriť systém komplexnej sociálnej pomoci minimalizujúci prírastok ďalších ľudí s podobným osudom.

Cieľová skupina:


Primárna:

  1. občania bez prístrešia – bezdomovci

  2. sociálne vylúčení občania alebo ohrození sociálnym vylúčením

  3. marginalizovaná rómska komunita


Sekundárna:

1. majoritná časť obyvateľstva žijúca na hrane biedy


V meste Levice prevádzkujeme Útulok pre bezdomovcov a Nocľaháreň, kde ľudom bez domova zabezpečujeme sociálnu prácu prostredníctvom našich vyškolených sociálnych pracovníkov. Ľudia bez domova potrebujú sociálneho pracovníka pri vybavovaní osobných dokladov, dávkach hmotnej núdze, starobnom dôchodku a iných dôležitých veciach.


V okresnom meste Levice (38 tis. obyvateľov) je evidovaných cca 150 občanov bez domova.

Bezdomovstvo je sociálny problém a jeho závažnosť v súčasnej dobe narastá. Je pravdou, že táto problematika je závažná ale rovnako aj málo známa. Môžeme skonštatovať, že pred rokom 1989 akoby bezdomovstvo neexistovalo. Kto v predchádzajúcom režime nepracoval alebo sa trvalo nezdržoval na stálom bydlisku, bol trestne stíhaný za príživníctvo. Aj v tomto režime určite existoval tento problém tzv. skrytej formy, len sa to nezverejňovalo a neriešilo.


Po roku 1989 v súvislosti s rozsiahlymi sociálnymi a ekonomicko-politickými zmenami sa objavil tento fenomén verejne.  Od tohto roku sa počet bezdomovcov začal rapídne zvyšovať.


Bezdomovstvo, ako krajná forma sociálnej existencie, je nepochybne sociálne patologickým fenoménom, ktorá sa často spája s negatívnymi spoločenskými javmi ako je napr. detstvo v problémovej rodine, kontakt s problémovými jedincami a okolím, v ktorom sa vyskytuje zločinnosť, alkoholizmus a iné závislosti.  Práve z tohto dôvodu väčšina občanov na občana bez domova pozerá s negatívnym pohľadom.


Náš projekt je koncipovaný tak, aby sa v rámci pomoci občanovi bez domova postupne dokázalo širokej verejnosti, že negatívny postoj k tomuto fenoménu sa môže zmeniť na spolupatričnosť, spolucítenie a konkrétnu pomoc pre druhého.


Riadenie, finančnú činnosť (vybavovanie zbierok, darov, dotácií ako aj reklamu) zabezpečuje riaditeľ organizácie Dávid Turian, zakladatelia Ing. Eva Turianová a Ladislav Molnár, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v sociálnej sfére. Sociálnu funkčnosť a kompletnosť prevádzky zabezpečujú  ďalšie  kvalifikované osoby. Pre prevádzku boli vybraní skúsení pracovníci s dobrými posudkami.


V spolupráci s občianskym združením Human International riadime dodávky potravín a iného materiálu pre rozvoj v sociálne znevýhodnených skupinách na území Nitrianskeho kraja. Úzko spolupracujeme s rakúskymi humanitárnymi spoločnosťami ako ORA International, HIFA Austria, Hilfe für Osteuropa so sídlom v Rakúsku ako aj s Hifa Hungaria v Maďarsku. Hodnota dovezených zásielok často prevyšuje miliónové hodnoty.

bottom of page